Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Τι έξοδο έχουν οι αυξητικοί παλμοδότες;

Οι αυξητικοί παλμοδότες ανάλογα με την ανάλυση τους δίνουν στην έξοδο τους 6 σήματα παλμοσειρών 3 βασικά κανάλια και τα συμπληρωματικά τους. Το κανάλι Α είναι το βασικό σήμα και δίνει μια παλμοσειρά ανάλογα με την ανάλυση της παλμογεννήτριας πχ. 360 παλμούς ανά περιστροφή. Το κανάλι Β χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κανάλι Α για τον προσδιορισμό της φοράς περιστροφής ή για αύξηση της ανάλυσης της παλμογεννήτριας. Το κανάλι Β δίνει ακριβώς την ίδια παλμοσειρά με το κανάλι Α αλλά μετατοπισμένη κατα 90 μοίρες. Το κανάλι Ζ δίνει ένα παλμό ανά περιστροφή και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αρχικής θέσης και για την μέτρηση στροφών.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;